Столична Община
Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух
 • Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха се състои от 50 стационарни пункта, в т.ч. 34 автоматични измервателни станции (АИС), 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ и 7 автоматични ДОАС системи.
 • Пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) са разположени в 34 населени места.
 • Информацията за състоянието на атмосферния въздух от всички пунктове за мониторинг постъпва в централен диспечерски пункт в ИАОС.
 • На локално ниво информацията постъпва в регионални диспечерски пунктове, разположени в съответните РИОСВ.
Възможности на системата за контрол качеството на атмосферния въздух
 • Определяне нивото на замърсяване на атмосферния въздух;
 • Предоставяне на компетентните органи на достоверна информация за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.
Пределно допустими концентрации (ПДК)
 • Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими концентрации на вредните вещества в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година). Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и околната среда.
 • ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон се регламентират от Наредба № 12/2010 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
 • ПДК на сероводород, фенол и амоняк се регламентират от Наредба № 14/2008 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
Атмосферни замърсители и съответните ПДК
Формула Атмосферен замърсител ПДК
µg/m3
Алармен праг
µg/m3
Период на
осредняване
NO2 Азотен диоксид 200 400 1 час
NH3 Амоняк 250   1 час
CO Въглероден оксид 10 000   8 часа
O3 Озон 180 240 1 час
SO2 Серен диоксид 350 500 1 час
H2S Сероводород 5   1 час
C6H5OH Фенол 20   1 час
  Фини прахови частици 50   24 часа
COCl2 Фосген 20   30 минути
Cl2 Хлор 70   1 час
HCl Хлороводород 200   1 час
HCn Циановодород 10   30 минути
Предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух на локално ниво
 • Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е изготвило "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели", която регламентира реда и начините за предоставяне информация на населението при превишаване на установените с Наредба №12 норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.).
 • Съгласно изискванията на инструкцията в случай на превишаване на установените алармени прагове и показатели, не по-късно от 60 минути от момента на отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен диоксид РИОСВ уведомяват обществеността.
 • Информацията, която се изпраща на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване в случаите на превишаване на установените алармени прагове и показатели дава възможност за своевременно уведомяване на населението, а също така съдържа и информация за събитието, здравен риск и предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.
Ежедневно в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на МОСВ се изготвя Бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната. Бюлетинът се публикува всеки ден на интернет страницата на ИАОС на адрес: http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp.

Описание на системата за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Столична община.

web design & development © 2007, Инфо Логика ООД