Столична Община

Въглероден оксид

  • Въглеродният оксид е безцветен, горящ газ, без миризма. Образува се при изгаряне на различни видове горива при недостиг на кислород.
  • Здравни ефекти – Въглеродният оксид реагира бързо с хемоглобина на кръвта, образувайки карбоксихемоглобин. Реакцията протича със скорост 200 пъти по-бързо отколкото тази на кислорода с хемоглобина. Намалява работоспособността на човека. Той е токсичен газ.
  • Източници – Най-голям източник е автомобилния транспорт – над 65% от общото емитирано количество, топлоцентрали, промишленост и др.
  • Препоръка – Болни от сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи концентрации. Необходимо е да се избягва продължителен престой при високи концентрации.
Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.
Легенда:
      Валидна стойност, непревишаваща ПДК
      Валидна стойност, превишаваща ПДК
      Невалидна стойност
web design & development © 2007, Инфо Логика ООД