Столична Община

Азотен оксид

  • Групата на азотните оксиди включва различни оксиди на азота, като най-широко застъпените в различните емисии са NO и NO2.
  • Здравни ефекти – възпаления на белия дроб и понижена устойчивост на респираторни инфекции (грип). Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причинят структурни промени в белия дроб.
  • Източници – горивни процеси, протичащи при високи температури (Енергетика, Двигатели с вътрешно горене)
  • Препоръка – Болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на NOx.
Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.


Легенда:
      Валидна стойност, непревишаваща ПДК
      Валидна стойност, превишаваща ПДК
      Невалидна стойност
web design & development © 2007, Инфо Логика ООД