Обратно

Описание на системата за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Столична община.

Автоматизирана система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община беше изградена през 2007г. и разширена с допълнително информационно табло през 2008г и притежава следната функционалност:

Въз основа на изградения  информационен канал за връзка между Централен Диспечерски пункт(ЦДП) в Изпълнителна Агенция по Околна среда   (ИАОС) и Столична Община(СО) с цел извличане на данните от автоматичните станции за мониторинг качеството на атмосферният въздух разположени на територията на град София в реално време. Този канал е базиран на изградената  VPN(Virtual Private Network) между ЦДП в ИАОС и сървъра към системата за мониторинг качеството на въздуха в Община София. Данните   се събират  на сървър в Община София, който е част от автоматизираната система за информиране на населението. На него работи СУБД (система за управление на база данни) тип MySQL и PostgreSQL  и комуникационен софтуер (EcoServer), който се грижи за синхронизирането и обработката съгласно Националното законодателство на данните с тези от Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух.- в ИАОС. Данните се изобразяват на информационни табла управлявано чрез Сървъра за база данни като на него ще може се изобразява и произволна  текстова информация с цел информиране на обществеността.

Системата  е  „отворена” т.е. да няма ограничение за броя на информационното табло, на които се изобразява информацията, т.е. могат да се поставят екрани за информиране на населението в различни части на града при условие, че е осигурена постоянна връзка със сървъра за данни.

 

Принципната схема на общинската система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ). 

 

Air SO

 

ФИГ. 1

 

  Програмно осигуряване на общинската система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ):

 

Потребителски софтуерен модул   -ECO Transfer услуга осигуряваща показване на  данните от националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух заедно с подходяща текстова информация на информационните табла. Трансферът на данните се извършва по специализиран комуникационен протокол.

 

 

  Потребителски софтуерен пакет EcoMonitor v3.0 състоящ се от следните модули:

 

  Модул  ECOServer (комуникационен сървър).

Този модул синхронизира данните от националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в ИАОС с локалната база данни на системата намираща се в Столична Община. Обменът на данни става по Asynklink  комуникационен протокол, отговарящ на стандарта БДС ISO 1745“Обработванне на информацията. Процедури за управление в основен режим на системи за предаване на данни“, изграден върху TCP/IP транспортен слой. Предварително дефинирани команди позволяват размяната на данни и управлението на устройства от разстояние. Всяка комуникационна сесия се записва във файл с цел последваща диагностика състоянието на комуникационна линия. Този модул извършва и обработка на получените сурови данни за КАВ в съответствие с Националното законодателство.

 

Модул ECOAdmin.

Този модул е предназначен за настройка параметрите на системата. Чрез него могат да се конфигурират нови автоматични станции и параметри.

Web базиран модул.

Чрез този модул се представят данните от измерванията на страницата на Столична община съгласно Националното законодателство. Той е разработен на програмния език J2ЕЕ.