Столична Община

Серен диоксид

  • Серният диокисид принадлежи към групата на серните оксиди (SОx), които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание.
  • Здравни ефекти - проблеми с дишането, респираторни заболявания, повишена чувствителност на тези, които имат хронични заболявания като бронхит, емфизем и сърдечно-съдови заболявания. SO2 и NОx са основни компоненти на "киселите дъждове".
  • Източници – индустрията, енергетиката, отопление с въглища, съдържащи много сяра.
  • Препоръка – болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на SO2. Необходимо е да се избягва продължителен престой при концентрации над ПДК.
Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.


Легенда:
      Валидна стойност, непревишаваща ПДК
      Валидна стойност, превишаваща ПДК
      Невалидна стойност
web design & development © 2007, Инфо Логика ООД