Столична Община

Озон

  • Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата 30-50 км над земната повърхност и в приземния въздушен слой. Високо разположеният озонов слой има защитни функции като защита срещу ултравиолетовите лъчи, докато в приземния слой, той може да има неблагоприятно въздействие.
  • Здравни ефекти - Възпаление на респираторните органи, намаление на функционалността на белия дроб, съпроводени с ускорено дишане. Засяга имунната система и намалява устойчивостта към респираторни заболявания.
  • Източници - Озонът не се емитира директно в атмосферата. Той се формира от взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични съединения под влияние на високи температури и слънчева светлина. Най-често на рисковото влияние на озона са изложени тези, които работят на открито и имат астматични заболявания.
  • Препоръка - При съдържание на озон в приземния слой над ПДК хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито.
Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.

Легенда:
      Валидна стойност, непревишаваща ПДК
      Валидна стойност, превишаваща ПДК
      Невалидна стойност
web design & development © 2007, Инфо Логика ООД